บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด
Facebook Twitter Youtube

ราคาสินค้า

บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม แฮลกอฮอลล์ (เบียร์สิงห์,
เบียร์ลีโอ, เบียร์คาร์ลสเบิร์ก, ไซเดอร์ เบย์ ฯลฯ ) , เบียร์สด (รับจัดกิจกรรมงานปาตี้นอกสถานที่) , โซดา
และน้ำดื่มขวดแก้ว

  • ราคาขายปลีก-ส่ง
  • ราคาเครดิต (สำหรับโรงแรม)
  • ราคาเบียร์สด
ผลิตภัณฑ์ รายชื่อสินค้า ขนาดบรรจุ ราคา (ส่ง) ราคา (ปลีก) เครดิต หมายเหตุ
เบียร์สิงห์ขวดใหญ่ (620 cc) 12 ขวด 666 676
686
 
เบียร์สิงห์ขวดเล็ก (320 cc)           24 ขวด 797 809
819
 
เบียร์สิงห์แคน (320 cc)  24 กระป๋อง 783 795
805
 
           
เบียร์สิงห์ไลท์ขวดใหญ่ (620 cc) 12 ขวด 522 532
552
 
เบียร์สิงห์ไลท์ขวดเล็ก (320 cc)  24 ขวด 683 695
705
 
เบียร์สิงห์ไลท์แคน (320 cc)  24 กระป๋อง 683 695
705
 
เบียร์ลีโอขวดใหญ่ (620 cc) 12 ขวด 604 614
624
 
เบียร์ลีโอขวดเล็ก (320 cc)  24 ขวด 738 750
760
 
เบียร์ลีโอแคน (320 cc) 24 กระป๋อง 732 744
754
 
เบียร์ลีโอแคน (490 cc) 12 กระป๋อง 519 529
539
 
เบียร์อาซาฮีขวดใหญ่ (640 cc) 12 ขวด 828 838
858
 
เบียร์อาซาฮีขวดเล็ก (330 cc)  24 ขวด 996 1,006
1,026
 
เบียร์อาซาฮีแคน (330 cc)  24 กระป๋อง 996 1,006
1,026
 
เบียร์โคโรน่า (355 cc)  24 ขวด 2,792 2,900
3,000
 
เบียร์โคโรนิต้า (207 cc)  24 ขวด 2,120 2,220
2,320
 
เบียร์คาร์ลสเบิร์กขวดใหญ่ (640 cc) 12 ขวด 918 928
938
 
เบียร์คาร์ลสเบิร์กขวดเล็ก (330 cc) 24 ขวด 1,054 1,064
1,074
 
เบียร์คาร์ลสเบิร์กขวดแคน (330 cc) 24 กระป๋อง 1,054 1,064
1,074
 
เบียร์ยูขวดใหญ่ (620 cc) 12 ขวด 555 568
578
 
เบียร์ยูขวดเล็ก (320 cc)  24 ขวด 710 728
738
 
สุราขาวซันมึซึลโซจู ออริจินัล ขวดเล็ก (360 cc) 20 ขวด 2,375 2,450
2,525
 
สุราขาวซันมึซึลโซจู เฟรช ขวดเล็ก (360 cc) 20 ขวด 2,375 2,450
2,525
 
เครื่องดื่ม ไซเดอร์เบย์ (275 cc) 12 ขวด 290 300
310
กลิ่น : แอ๊ปเปิ้ล, ราสเบอร์รี่, พั้น
เหล้า spirits 8 ขวดใหญ่ 12 ขวด 2,685 2,735
2,785
 
เหล้า spirits 8 ขวดเล็ก 12 ขวด 1,353 1,403
1,453
 
           
เหล้า Rock 101 ขวดใหญ่ 12 ขวด 1,940 1,940
1,940
 
           
เหล้าขาวช้างทอง 35 ดีกรี ขวดใหญ่ (625 cc) 12 ขวด 868 888 908  
เหล้าขาวช้างทอง 35 ดีกรี ขวดเล็ก (330 cc) 12 ขวด 477 497 517  
  เหล้าขาวมหาเทพ 35 ดีกรี ขวดใหญ่ (625 cc) 12 ขวด 740 750 760  
เหล้าขาวมหาเทพ 35 ดีกรี ขวดเล็ก (330 cc) 12 ขวด 420 430 440  
  โซดาสิงห์วันเวย์ (325 cc) 24 ขวด 154 157
157
 
  โซดาลีโอวันเวย์ (325 cc) 24 ขวด 154 157 157  
โซดาสิงห์ (เปลี่ยนคืนขวด)  (400 cc) 24 ขวด 150 160
170
ค่ามัดจำขวดเปล่า & ลังละ 220.-
น้ำดื่มสิงห์ขวดแก้ว (เปลี่ยนคืนขวด)  (500 cc) 24 ขวด 60 65
70
ค่ามัดจำขวดเปล่า & ลังละ 220.-
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค (330 cc) 12 ขวด 45 45 45  
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค (500 cc) 12 ขวด 45 50
50
 
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค (750 cc) 12 ขวด 72 72
72
 
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค (1,500 cc) 6 ขวด 50 50
50
 
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค (6,000 cc) 4 ถัง 149 149
149
 

หมายเหตุ* ราคารวม Vat แล้วมีผลเริ่มตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ผลิตภัณฑ์ รายชื่อสินค้า ปริมาตร ขนาดบรรจุ เครดิต หมายเหตุ
เบียร์สิงห์ขวด 620 cc 1 x 12  686.-  
เบียร์สิงห์ขวดเล็ก                320 cc 1 x 24 819.-  
เบียร์สิงห์แคน 320 cc 1 x 24 805.-  
เบียร์สิงห์ไลท์ขวดใหญ่ 620 cc 1 x 12  565.-  
เบียร์สิงห์ไลท์ขวดเล็ก 320 cc 1 x 24 705.-  
เบียร์สิงห์ไลท์แคน 320 cc 1 x 24 705.-  
เบียร์ลีโอขวดใหญ่ 620 cc 1 x 12  624.-  
เบียร์ลีโอขวดเล็ก 320 cc 1 x 24 760.-  
เบียร์ลีโอแคน 320 cc 1 x 24 754.-  
เบียร์ลีโอแคน 490 cc 1 x 12 539.-  
เบียร์อาซาฮีขวดใหญ่ 640 cc 1 x 12  858.-  
เบียร์อาซาฮีขวดเล็ก 330 cc 1 x 24 1,026.-  
เบียร์อาซาฮีแคน 330 cc 1 x 24 1,026.-  
เบียร์ยู ขวดใหญ่ 620 cc 1 x 12 578  
เบียร์ยู ขวดใหญ่ 320 cc 1 x 24 738  
เบียร์โคโรน่า 355 cc 1 x 12  3,000.-  
เบียร์โคโรนิต้า 207 cc 1 x 12  2,320.-  
เบียร์คาร์ลสเบิร์กขวดใหญ่ 640 cc 1 x 24 938.-  
เบียร์คาร์ลสเบิร์กขวดเล็ก 330 cc 1 x 12  1,074.-  
         
สุราขาวซันมึซึลโซจู ออริจินัล ขวดเล็ก 360 cc 1 x 20 2,525.-  
สุราขาวซันมึซึลโซจู เฟรช ขวดเล็ก 360 cc 1 x 20 2,525.-  
เครื่องดื่ม ไซเดอร์เบย์  275 cc 1 x 24 310.- กลิ่น : แอ๊ปเปิ้ล, พีช
โซดาสิงห์วันเวย์ 325 cc 1 x 24 157.-  
โซดาลีโอวันเวย์ 325 cc 1 x 24 157.-  
โซดาสิงห์ขวดแก้ว (เปลี่ยนขวดคืน) 400 cc 1 x 24 170.- ซื้อมัดจำลังเปล่า 220.- บาท / ลัง
น้ำดื่มสิงห์ขวดแก้ว (เปลี่ยนคืนขวด)    500 cc 1 x 24 70.- ซื้อมัดจำลังเปล่า 220.- บาท / ลัง
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค 0.33 ลิตร 330 cc 1 x 12 45.-  
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค 0.5 ลิตร 500 cc 1 x 12 50.-  
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค 0.75 ลิตร 750 cc 1 x 12 72.-  
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค 1.5 ลิตร 1,500 cc 1 x 6 50.-  
น้ำดื่มสิงห์ 6 ลิตร 1,500 cc 1 x 4 149.-  

หมายเหตุ* ราคารวม Vat แล้วมีผลเริ่มตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

   

บริษัท ภูเก็ต สีวลี จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เบียร์สดสิงห์, ลีโอ, อาซาฮี
และเบียร์สดคาร์ลเบิร์ก รับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ประชุมสัมนาขนาดใหญ่ไปจนถึงงานเลี้ยงปาร์ตี้ขนาดเล็ก
เราส่งตรง เบียร์สดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพ นอกจากนี้เรายังมีอุปกรณ์ภายในงาน
เช่น เต๊นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, เหยือก และแก้ว บริการถึงสถานที่จัดงาน ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ลำดับ รายการ
ปริมาณ
เงินสด
ปาร์ตี้(เงินสด)
ปาร์ตี้/เครดิต
1
เบียร์สดสิงห์
30 ลิตร
3,290
3,490
3,690
2
เบียร์สดสิงห์
15 ลิตร
1,800
1,900
2,000
3
เบียร์สดลีโอ
30 ลิตร
2,990
3,190
3,390
4
เบียร์สดอาซาฮี
15 ลิตร
1,700
1,800
1,900
5
เบียร์สดอาซาฮี
30 ลิตร
3,350
3,500
3,800
6
เบียร์สดคาร์ลสเบิร์ก
22.9 ลิตร
2,600
2,800
3,000
7
เบียร์สด EST.33 COPPER BEER
15 ลิตร
2,800
3,000
3,200
8 เบียร์สด โคเนนเบิร์ก 25 ลิตร 5,000 5,200 5,400

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

 

   
   

 

 

ผลิตภัณฑ์